[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-js79u483′ admin_preview_bg=”]
REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO PRO-FIT CATERING

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Pro-fit Catering mającą swoją siedzibę w De Bloemendaal 19D
  5221 EB ‘S-HERTOGENBOSCH
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa holenderskiego.
 1. Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Pro-Fit Catering  posiłków w zestawach.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.
 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
 1. Każdy z posiłków dostarczany jest w hermetycznie zamkniętym pojemniku , z informacyjnym opisem o kolejności ich spożywania , umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie.
 2. Każda dieta z oferty Catering Dietetyczny Pro-Fit  to zestaw pomiędzy 3 a 8 posiłków dziennie.
 3. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.profitcatering.nl  jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 4. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Pro-Fit Catering („Cennik”), dostępnym pod adresem www.profitcatering.nl  (zakładka „cennik”)
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  • Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.profitcatering.nl dostępny przez 24h na dobę.
  • Telefonicznie pod nr tel:
   +31 687 47 47 47
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty dostaw  i inne istotne dla danego Zamówienia informacje, lub potwierdzenia sms.
 3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem sms oraz za pośrednictwem panelu klienta na stronie internetowej.
 4. Zamówienia złożone w poniedziałek będą realizowane od środy.
  Zamówienia złożone we wtorek będą realizowane od czwartku.
  Zamówienia złożone w środę będą realizowane od piątku.
  Zamówienia złożone w czwartek będą realizowane od soboty.
  Zamówienia złożone w piątek  będą realizowane od niedzieli.
  Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę będą realizowane od wtorku.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest okazanie  potwierdzenia  dokonanej płatności  przez klienta.
 6. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu  dostawy cateringu wraz z innymi  istotnymi informacjami oraz numeru telefonu.
 1. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Pro-Fit Catering Dietetyczny  o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, a także o chorobach metabolicznych.
 2. Sugerowany termin przydatności do spożycia to 36 godzin od momentu  dostawy.
  Zalecana temperatura przechowywania, poniżej 7 stopni.
 3. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Cateringu Dietetycznego Pro-Fit  za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Pro-Fit Catering o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  • Płatność iDeal lub przelew na konto bankowe
 2. Catering Dietetyczny Pro-Fit uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową.
 1. Dostawa zamówionych posiłków odbywa się w następujące dni :
  -poniedziałek: na wtorek
  -wtorek: na środę
  -środa: na czwartek
  -czwartek: na piątek
  -piątek: na sobotę i niedzielę
  -niedziele: na poniedziałek
  Zamówienie dostarczane jest w godzinach 15:00-23:30 – jest to Zestaw od trzech do ośmiu posiłków, w zależności od złożonego zamówienia przez klienta , na następny dzień począwszy od śniadania.
  W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” catering dietetyczny Pro-Fit może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
  – Koszt dostawy przy pakiecie na 7 dni wynosi 9.95e za okres trwania wykupionego pakietu.
  – Koszt dostawy przy pakiecie 20 dni (bez weekendów) lub pakiecie 30 dni wynosi  24.95e za okres trwania wykupionego pakietu.
  – Jeżeli dostarczamy kilka zestawów pod jeden adres opłata jest jedna.
  – W przypadku dostawy poza obręby wymienionych miast zastrzegamy sobie prawo do naliczania kosztów indywidualnie.Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy.
  W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia  poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 1. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Pro-Fit Catering (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji. W takich przypadkach rekompensata będzie ustalana indywidualnie
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy (w obszarze działania firmy). Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Pro-Fit Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 15:00 ,2 dni robocze przed planowaną datą anulowania Zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Pro-Fit Catering  telefonicznie pod nr tel. 0182 748 230      w godzinach 9:00-18:00
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego niewykorzystanych kosztów nie zwracamy.
  W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 2 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:  profit.catering@interia.eu  lub telefonicznie pod numerem 0182 748 230
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Catering dietetyczny Pro-Fit  poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez Catering Dietetyczny Pro-Fit, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Catering Dietetyczny Pro-Fit  poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Catering Dietetyczny Pro-Fit, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Cateringowi Dietetycznemu Pro-Fit należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Cateringu Dietetycznego Pro-Fit.

[/av_textblock]