[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-js79u483′ admin_preview_bg=”]
REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO PRO-FIT CATERING

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Pro-fit Catering B.V.i.o, mającą swoją siedzibę w Transportstraat 11 2861 DX Bergambacht
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa holenderskiego.
 1. Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Pro-Fit Catering  posiłków w zestawach.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.
 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
 1. Każdy z posiłków dostarczany jest w hermetycznie zamkniętym pojemniku , z informacyjnym opisem o kolejności ich spożywania , umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie.
 2. Każda dieta z oferty Catering Dietetyczny Pro-Fit  to zestaw pomiędzy 3 a 8 posiłków dziennie.
 3. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.profitcatering.nl  jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 4. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Pro-Fit Catering („Cennik”), dostępnym pod adresem www.profitcatering.nl  (zakładka „cennik”)
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  • Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.profitcatering.nl dostępny przez 24h na dobę.
  • Telefonicznie pod nr tel:
   +31619-696-485
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty dostaw  i inne istotne dla danego Zamówienia informacje, lub potwierdzenia sms.
 3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem sms oraz za pośrednictwem panelu klienta na stronie internetowej.
 4. Zamówienia złożone w poniedziałek będą realizowane od środy.
  Zamówienia złożone we wtorek będą realizowane od czwartku.
  Zamówienia złożone w środę będą realizowane od piątku.
  Zamówienia złożone w czwartek będą realizowane od soboty.
  Zamówienia złożone w piątek  będą realizowane od niedzieli.
  Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę będą realizowane od wtorku.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest okazanie  potwierdzenia  dokonanej płatności  przez klienta.
 6. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu  dostawy cateringu wraz z innymi  istotnymi informacjami oraz numeru telefonu.
 1. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Pro-Fit Catering Dietetyczny  o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, a także o chorobach metabolicznych.
 2. Sugerowany termin przydatności do spożycia to 36 godzin od momentu  dostawy.
  Zalecana temperatura przechowywania, poniżej 7 stopni.
 3. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Cateringu Dietetycznego Pro-Fit  za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Pro-Fit Catering o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  • Płatność iDeal lub przelew na konto bankowe
 2. Catering Dietetyczny Pro-Fit uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową.
 1. Dostawa zamówionych posiłków odbywa się w następujące dni :
  -poniedziałek: na wtorek
  -wtorek: na środę
  -środa: na czwartek
  -czwartek: na piątek
  -piątek: na sobotę i niedzielę
  -niedziele: na poniedziałek
  Zamówienie dostarczane jest w godzinach 15:00-23:30 – jest to Zestaw od trzech do ośmiu posiłków, w zależności od złożonego zamówienia przez klienta , na następny dzień począwszy od śniadania.
  W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” catering dietetyczny Pro-Fit może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
  – Koszt dostawy przy pakiecie na 7 dni wynosi 9.95e za okres trwania wykupionego pakietu.
  – Koszt dostawy przy pakiecie 20 dni (bez weekendów) lub pakiecie 30 dni wynosi  24.95e za okres trwania wykupionego pakietu.
  – Jeżeli dostarczamy kilka zestawów pod jeden adres opłata jest jedna.
  – W przypadku dostawy poza obręby wymienionych miast zastrzegamy sobie prawo do naliczania kosztów indywidualnie.Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy.
  W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia  poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 1. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Pro-Fit Catering (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji. W takich przypadkach rekompensata będzie ustalana indywidualnie
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy (w obszarze działania firmy). Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Pro-Fit Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 15:00 ,2 dni robocze przed planowaną datą anulowania Zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Pro-Fit Catering  telefonicznie pod nr tel. 0619-696-485      w godzinach 9:00-18:00
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego niewykorzystanych kosztów nie zwracamy.
  W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 2 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:  profit.catering@interia.eu  lub telefonicznie pod numerem  +31619-696-485
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Catering dietetyczny Pro-Fit  poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez Catering Dietetyczny Pro-Fit, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Catering Dietetyczny Pro-Fit  poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Catering Dietetyczny Pro-Fit, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Cateringowi Dietetycznemu Pro-Fit należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Cateringu Dietetycznego Pro-Fit.

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 18.03.2021
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Pro-Fit Catering B.V.i.o
Transportstraat 11 2861 DX Bergambacht (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych
danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Pro-Fit-Catering (zwanej dalej
“Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadające pełną
zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w
serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest 30 dni dni prowadzenia konsultacji dietetycznej i
dostarczania diety przez 30 dni na terenie Holandii przez Pro-Fit Catering.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na
portalu Facebook, na profilu Pro-Fit Catering https://www.facebook.com/Pro-Fit-Catering
Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na portalu społecznościowym
Facebook na profilu Pro-Fit Catering pod adresem
https://www.facebook.com/Pro-Fit-Catering
2. Konkurs trwa od dnia 18.03.2021r. do 25 marzec 2021r. godz. 23:59.
3. Roztrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021r.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. zamieszczenie (w formie komentarza w odpowiedzi na pytanie konkursowe pod Postem
konkursowym na fanpage): https://www.facebook.com/Pro-Fit-Catering
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/Pro-Fit-Catering oraz stronie https://profitcatering.nl/
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest dobrowolny i bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu
społecznościowym Facebook. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo żądania zwrotu
nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem, zgłoszeniem się,
uczestnictwem w konkursie. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj.
wypełnić i przesłać jedno poprawne zgłoszenie konkursowe.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy wykonania zadań opisanych w
§ 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę z najwyższą ilością “lubię
to” przy jego komentarzu.
5. Uczestnik, który w rażący sposób narusza postanowienia regulaminu, podlega wykluczeniu z
Konkursu.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od
momentu zakończenia konkursu.
7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
konkursowego na stronie https://www.facebook.com/Pro-Fit-Catering
8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36
godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u
–https://www.facebook.com/Pro-Fit-Catering wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres dostawy
c. numer telefonu
9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych
nagród.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. W sytuacji stwierdzenia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 3. powyżej już
na etapie głosowania, lub ogłoszenia wyników Konkursu głosy oddane na dane zgłoszenie
konkursowe zostaną uznane za nieważne, a wyniki głosowania w tym zakresie unieważnione.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w
Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób
praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny
sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
“Konkurs na Facebooku z dnia 18.03.2021 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2021 r. i obowiązuje do 25.03.2021 r.
2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na oficjalnej stronie Organizatora:

Home


3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez wcześniejszego uprzedzenia i
nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://profitcatering.nl/
5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny.
6. Sprawy dotyczące Konkursu nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator
Konkursu.
[/av_textblock]